Ziek

Bij ziekte van de leerling
Het kan voorkomen dat uw kind door ziekte, doktersbezoek of andere omstandigheden niet op school kan komen.
Wilt u vóór schooltijd de school bellen over een ziekmelding?
De school is vanaf 8:00 u bereikbaar: 071-5213550
 
Als een leerling zonder melding afwezig is, moeten wij dit noteren als ongeoorloofd verzuim. Bij twijfel proberen wij u thuis of op uw werken te bellen. Bij regelmatig verzuim zullen wij melding doen bij Bureau Leerplicht en kunnen we bijvoorbeeld samen met de jeugdarts bekijken of er mogelijkheden zijn om het verzuim te verminderen. In onze schoolgids leest u meer over de leerplichtwet.
 
Bij Langdurig ziek zijn
Voor kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen of ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Onderwijs speelt hierin een cruciale rol. Scholen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan zieke leerlingen. In ons protocol is vastgelegd hoe te handelen en welke ondersteuning de school kan krijgen van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen.
 
Bij ziekte van Leerkrachten
Wanneer er zieke leerkrachten zijn, gaat de school direct op zoek naar vervangers. Kan er geen externe vervanger worden gevonden? Dan wordt er eerst binnen het team naar een oplossing gezocht. Lukt dit niet, dan worden de kinderen verdeeld over andere klassen. Als ook dit niet mogelijk is, hebben scholen van ons bestuur toestemming om de kinderen naar huis te sturen/vrij te geven. Voor de kinderen die niet thuis opgevangen kunnen worden, zoekt de school intern naar een andere oplossing.