Passend Onderwijs

Onze school is lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio Leiden zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Veelal is dit de basisschool zelf. Wanneer echter de school op voorhand inschat niet het juiste aanbod te kunnen doen, zijn wij verplicht om ouders te ondersteunen en begeleiden naar een andere, meer passende onderwijsplek.

Iedere school heeft een School Ondersteuningsplan waarin beschreven staat hoe de zorg en begeleiding georganiseerd is binnen de school, waar mogelijkheden zijn maar ook waar grenzen zijn om passende ondersteuning te kunnen bieden.

Scholen krijgen, vanuit het samenwerkingsverband PPO, ondersteuningsgelden om passend onderwijs mogelijk te maken. Iedere school heeft een ondersteuningsteam. Dit team denkt mee in begeleiding en aanbod voor alle zorg- en ondersteuningsvragen van de leerlingen. Het doel van dit team is om te onderzoeken welke ondersteuning het beste past bij de behoefte van het kind en af te spreken hoe deze ondersteuning wordt uitgevoerd.
Daarnaast maken wij ook gebruik van expertteams waarbij wij beroep kunnen doen op experts die ingezet kunnen worden als er meer ondersteuning nodig is dan de school alleen kan bieden.

Ondanks deze extra begeleiding van experts kan het toch gebeuren dat de onderwijsbehoeften van een leerling meer vraagt dan de school kan bieden. In dat geval is er sprake van handelingsverlegenheid van de betreffende school. Ouders en school stemmen met elkaar af dat een meer passende onderwijsplek in het belang van hun kind is. Wanneer dit aan de orde is, zal er een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO worden afgegeven.

Het Samenwerkingsverband Leiden, het PPO, heeft de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van onderwijsarrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen gedelegeerd naar de scholen. Het Samenwerkingsverband PPO Leiden richt haar beleid erop om zo veel mogelijk kinderen dichtbij huis onderwijs te laten volgen.

Voor meer informatie: www.passendonderwijs.nl of www.pporegioleiden.nl